Governance

WSN opereert als maatschappelijke onderneming in een omgeving waarin grote investeringen en maatschappelijke belangen op het spel staan. WSN ontwikkelt zich op bestuurlijk en operationeel vlak. De toezichthoudende functie moet zich in gelijke mate ontwikkelen.

Bestuur en directie 
WSN is een stichting. De directeur-bestuurder is Michiel van Baarsen.

Governance-structuur
WSN hecht grote waarde aan een goed bestuur met een adequate vorm van toezicht. Daarom onderschrijven en hanteren wij de Governancecode Woningcorporaties. Op basis van deze code heeft WSN het reglement van de Raad van Commissarissen beschreven inclusief de reglementen van de commissies, evenals het bestuursreglement, de meldregeling en de integriteitscode. Ook is het kwaliteitsprofiel van de Raad van Commissarissen beschreven. 

Raad van Commissarissen
De Raad van Commissarissen heeft tot taak toezicht te houden op het beleid van het bestuur en op de algemene gang van zaken bij WSN. De Raad van Commissarissen van WSN bestaat uit vijf leden.

Beloningsbeleid
De beloning aan het bestuur van WSM en de Raad van Commissarissen voldoet aan de Wet Normering Topinkomens (WNT), de beloning voor medewerkers is conform de CAO Woondiensten. Het beloningsbeleid komt jaarlijks aan bod in het jaarverslag.

Visitatie
Wij zien visitatie als een belangrijk verantwoordingsinstrument. Een commissie beoordeelt samen met belanghouders het presteren van WSN op vier aandachtsgebieden: Presteren naar Opgaven en Ambities, Presteren volgens Belanghebbenden, Governance en Presteren naar Vermogen.