Dagelijks bestuurMichiel van Baarsen is per 1 november '22 directeur-bestuurder van Woningstichting Nijkerk en verantwoordelijk voor de woningcorporatie in zijn geheel. Hij stuurt de organisatie aan en waarborgt de continuïteit van de bedrijfsvoering. Daarnaast zorgt hij voor de naleving van alle relevante wet- en regelgeving en voor het beheersen van de risico’s verbonden aan de activiteiten van de corporatie. Ook overlegt de directeur-bestuurder veel met de gemeente en collega corporaties over de maatschappelijke taak van het beheren, onderhouden en bouwen van sociale huurwoningen. Ook zorg- en welzijnsorganisaties schuiven aan om te praten over de mogelijkheden van wooneenheden voor bijzondere doelgroepen. Michiel rapporteert aan de raad van commissarissen

Bestuursreglement

In het Bestuursreglement staan de taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden van de directeur-bestuurder van Woningstichting Nijkerk.

Bevoegdhedenregeling (mandaat)
Op basis van de wet mag de directeur-bestuurder bepaalde besluiten nemen. Hij mag deze bevoegdheid mandateren. De Bevoegdhedenregeling geeft aan welke bevoegdheden of taken door welke medewerkers van Woningstichting Nijkerk kunnen worden uitgeoefend en wie de corporatie daarbij vertegenwoordigt.