Prestatieafspraken 2021-2022: meer betaalbare woningen

De gemeente Nijkerk, Woningstichting Nijkerk (WSN), de Alliantie en HuurdersBelangenvereniging de Alliantie (HBVA-RA) hebben de gezamenlijke prestatieafspraken op 1 maart getekend. Voor de periode 2021-2022, met een vooruitblik naar 2025, ligt de nadruk op groei van het aantal sociale huurwoningen, intensiveren van de samenwerking rondom wonen en zorg, duurzaamheid en flexibele woonvormen. Zo krijgt de Woonvisie, die vorig jaar door de gemeenteraad werd vastgesteld, een verdere uitwerking.

Groei sociale huurwoningen
In de gemeente Nijkerk is grote vraag naar betaalbare huurwoningen. De druk op de woningmarkt neemt toe. Er is een lange inschrijfduur voor een sociale huurwoning. Vanuit verschillende doelgroepen zoals starters, ouderen en mensen met een zorgvraag is er vraag naar betaalbare huurwoningen. De betrokken partijen signaleren dat er een stevige opgave ligt voor het realiseren van sociale woningbouw in de gemeente. Daarom worden er tot en met 2023 gemiddeld minimaal 75 nieuwe sociale huurwoningen per jaar gebouwd. Dat is 35% van het totaal aantal nieuwbouwwoningen. Om dat te bereiken zullen partijen binnen hun mogelijkheden strak sturen op de planning van diverse woningbouwprojecten in Nijkerk, Hoevelaken en Nijkerkerveen.

Meer aandacht voor wonen en zorg
De gemeente Nijkerk vergrijst. Ook doen bewoners met een zorgvraag steeds vaker een beroep op sociale huurwoningen. Daarom is afgesproken om de komende jaren het woningaanbod voor ouderen en voor kwetsbare personen met een ondersteuningsvraag te vergroten. Zo realiseert de Alliantie in Hoevelaken op de locatie Beverdam nieuwe woningen die geschikt zijn voor ouderen. De gemeente Nijkerk en WSN starten met de ontwikkeling van meergeneratiehofjes op het Spaanse Leger in Nijkerk. Daarnaast willen de samenwerkende partijen meer inzicht krijgen en beter samenwerken bij de in- en uitstroom van mensen uit maatschappelijke instellingen.

Duurzaamheid
Met de nieuwbouw wordt ook meteen rekening gehouden met de duurzaamheid en energiezuinigheid van nieuwe woningen. Zo worden er uitsluitend gasloze woningen gebouwd en zijn de partijen volop bezig met de verduurzaming van het bestaande woningbezit. Daarbij willen de partijen dat investeringen in duurzaamheid voor een positief effect in de portemonnee van de huurders zorgen, omdat zij kunnen besparen op hun energierekening. Aansluitend daarop continueert de HBVA-RA de inzet van energiecoaches bij het Energieloket Nijkerk.

Tijdelijke woningen
De partijen spelen ook in op de veranderde en tijdelijke woningbehoefte. WSN realiseert in samenwerking met de gemeente 48 opstapwoningen op Spoorkamp II.

Ambitieuze afspraken
Wethouder Harke Dijksterhuis is blij met de afspraken: “In de huidige woningmarkt is er een enorme behoefte aan voldoende betaalbare woningen. Juist ook voor de mensen die zijn aangewezen op sociale huur. Met deze afspraken versnellen wij de productie van dit type woningen de komende jaren. Daarmee zetten we de hoge ambitie van de Woonvisie 2020+ om in concrete acties. Handen uit de mouwen dus!” Peter Toonen, directeur-bestuurder van de Woningstichting Nijkerk, staat ook te popelen om aan de slag te gaan: “Ik vind het positief dat er jaarlijks gemiddeld minimaal 75 nieuwe sociale huurwoningen bij komen zodat we woningzoekenden een fijn thuis kunnen bieden. Het streven is om de groei van het aantal sociale huurwoningen ook na 2023 door te zetten. Ik verheug me op het realiseren van nieuwe woonvormen voor ouderen”. Joan van der Burgt (de Alliantie) en Wil van Dasler (HBVA) sluiten zich hierbij aan: “Wij continueren de inzet van wooncoaches, die ouderen op weg helpen naar een beter passende woning. Ook gaan we kijken hoe we versteende tuinen kunnen vergroenen”.

Huurdersorganisatie Nijkerk tekent deel prestatieafspraken niet mee
Ondanks de constructieve overleggen tussen de gemeente Nijkerk, WSN en de Huurdersorganisatie Nijkerk (HON) is er op één punt geen overeenstemming bereikt met de HON. Het betreft de afspraak over de toename van het aantal sociale huurwoningen. Met de WSN is overeenstemming bereikt over de inhoud van deze prestaties. De HON vindt de ambities op dit punt te laag en heeft om die reden deze afspraak niet mede ondertekend. Wethouder Dijksterhuis: “Het college van B&W heeft kennisgenomen van het standpunt van de HON, maar constateert dat de nu gemaakte prestatieafspraken al een zeer ambitieuze vertaling van de Woonvisie 2020+ zijn. Verdergaande afspraken zouden in de optiek van het college van te weinig realisme getuigen. Het college is blij dat partijen gezamenlijk achter de overige prestaties staan en heeft vertrouwen in een constructief vervolg van de samenwerking”.

Prestatieafspraken gemeente Nijkerk 2020-2021