IN ONTWIKKELING: Het Nieuwe Sint Jozef

Het Nieuwe Sint Jozef

 • Dit project zit in de ontwerpfase.
 • Het betreft de sloop-nieuwbouw van woonzorgcentrum Sint Jozef in het centrum van Nijkerk, een uitbreiding van kindcentrum Het Baken en renovatie van het Zusterhuis.
 • Hier komt een combinatie van wonen, zorg, dagbesteding, onderwijs en kinderopvang. En een buurthuis en grand café die onderdeel worden van Nijkerk en de buurt, waar iedereen gebruik van kan maken.
 • Het Nieuwe Sint Jozef moet een complex worden dat flexibel is , waardoor het kan meebewegen met de veranderende vraag naar wooncomfort- en zorg.
 • Een mix van bewoners met en zonder zorgvraag woont hier straks door elkaar. Op het terrein komen vooral 2- en enkele 1- en 3-kamerappartementen. Van de toekomstige bewoners zal de helft afhankelijk zijn van ouderenzorg. De andere helft zal hier regulier wonen of begeleid wonen vanwege een verstandelijke beperking.
 • De zorgpartners stimuleren ontmoeting, persoonlijke aandacht, signalering en interactie vanuit een brede kijk op gezondheid. Hierbij gaat om preventie, zolang mogelijk zelfstandig wonen en elkaar helpen, welbevinden, eigen regie, veerkracht en zingeving.
 • De bestaande basisschool op het terrein is populair en moet daarom worden uitgebreid met vijf lokalen. De school en de woongebouwen vormen straks een mooi geheel. Het contact tussen bewoners en kinderen is positief en bevordert een leefgemeenschap van ontmoeten en leren.
 • Het Nieuwe Sint Jozef ontstaat op een unieke plek dichtbij het centrum. Het gebouw inclusief tuinen en de nieuwe faciliteiten dragen straks bij aan de levendigheid van de buurt.
 • WSN is de huidige eigenaar van het woonzorgcentrum en kinderdagverblijf en eigenaar van de grond van de ontwikkeling en daarmee trekker van dit project.

Planning

Onderstaande planning is afhankelijk van interne besluitvorming bij alle partners. En van  vergunningverlening door de gemeente Nijkerk. Datum onderstaande planning oktober 2023:

 • Het project zit in een haalbaarheidsfase, in die periode wordt geschetst en gerekend.
 • Dan volgt interne besluitvorming bij alle partners over de te huren meters op basis van gemaakte schetsen, inclusief samenwerkingsovereenkomst.
 • Daarin worden bijvoorbeeld afspraken gemaakt over dubbelgebruik van ontmoetingsruimten en functies als parkeren, beheer, veiligheid, zorg en welzijn.
 • Tevens wordt een wijziging van het bestemmingsplan voorbereidt. In juni 2023 is daarvoor een kaderstelling in de gemeenteraad behandeld en akkoord bevonden.
 • In het najaar van 2023 start een bestemmingsplanprocedure bij de gemeente Nijkerk (najaar 2023 - voorjaar 2024).
 • Dan volgt de ontwerpfase en vragen we een omgevingsvergunning aan bij de gemeente Nijkerk (2024).
 • In 2025 verwachten we de sloop van het huidige Sint Jozef.
 • In 2026 en 2027 wordt er gebouwd en gerenoveerd (het huidige Zusterhuis), als alles volgens plan verloopt.

 Participatie

 • WSN en de partners zijn zich ervan bewust dat de nieuwbouw een ingrijpende verandering voor de buurt betekent. We willen zo veel mogelijk rekening houden met zorgen, wensen, veiligheid en overlast tijdens de bouw.
 • Alle eindgebruikers zijn vertegenwoordigd in de klankbordgroep. Die groep denkt en praat mee en adviseert ons over het ontwerp. En later over hoe in en om het complex samen gewoond, geleerd en genoten kan worden. Deelnemers zijn:

  • omwonenden
  • vertegenwoordigers van de ouderenbond PCOB en de sociaal domeinraad Nijkerk
  • bewoners van Sint Jozef vertegenwoordigd door een deel van hun cliëntenraad
  • bewoners van Philadelphia en ’s Heeren Loo vertegenwoordigd door hun begeleiders
  • ouders van de school
 • De buurt wordt geïnformeerd en betrokken op informatiebijeenkomsten waar vragen kunnen worden gesteld en reacties kunnen worden gegeven. WSN zal de buurt open en tijdig informeren over formele inspraakprocedures die via de gemeente zullen lopen.

SituatieschetsRuimtelijke kaderstellingKenmerken

Aanbod: nog niet van toepassing

Projecttype: sloop-nieuwbouw en renovatie

Plaats: Nijkerk

Contact

Heeft u vragen over dit project?  Stuur dan een email aan:  st.jozef@wsn.nl