IN ONTWIKKELING: Het Nieuwe Sint Jozef

Het Nieuwe Sint Jozef

Dit project betreft de sloop en nieuwbouw van woonzorgcentrum Sint Jozef in het centrum van Nijkerk. Alsmede een uitbreiding van kindcentrum Het Baken en basisschool Het Baken, plus de renovatie van het Zusterhuis. WSN is eigenaar van de grond en van de gebouwen van het woonzorgcentrum en het kinderdagverblijf en daarmee initiatiefnemer van dit project.

Het nieuwe gebouw wordt een combinatie van wonen, zorg, dagbesteding, onderwijs en kinderopvang. Ook een buurthuis en grand café worden onderdeel van het nieuwe Sint Jozef, waar de buurt en alle Nijkerkers gebruik van kunnen maken. Het nieuwe complex kan meebewegen met de veranderende vraag naar wooncomfort en zorg. Op het terrein komen vooral twee- en enkele één- en driekamerappartementen. Er woont straks een mix van bewoners met en zonder zorgvraag door elkaar. Van de toekomstige bewoners zal de helft afhankelijk zijn van ouderenzorg. Een deel zal er begeleid wonen vanwege een beperking en er komen sociale huurwoningen beschikbaar.

De bestaande basisschool op het terrein is populair en is gegroeid met vijf lokalen. Deze zijn nu tijdelijk elders gehuisvest, maar komen in de plannen terug op deze oorspronkelijke locatie. De school en de woongebouwen vormen straks een geheel. Het contact tussen bewoners en kinderen is positief en bevordert een leefgemeenschap van ontmoeten en leren.

De betrokken zorgpartners stimuleren ontmoeting en persoonlijke aandacht vanuit een brede kijk op gezondheid. Hierbij gaat het om preventie, zo lang mogelijk zelfstandig wonen en elkaar helpen. Om zo fijn mogelijk te wonen, zinvol te leven en veerkrachtig te zijn.

Het Nieuwe Sint Jozef ontstaat op een unieke plek dicht bij het centrum. Het gebouw inclusief de tuinen en de nieuwe faciliteiten dragen straks bij aan de levendigheid van de buurt.

Globale planning

Onderstaande planning is afhankelijk van interne besluitvorming bij alle partners en van vergunningverlening door de gemeente Nijkerk.

 • Het project zit in een ontwerpfase.
 • Het Voorlopig Ontwerp is door Geurst en Schulze architecten uit Den Haag in uitwerking en is gepresenteerd in de laatste week van juni.
 • In juni is ook op basis van het Voorlopig Ontwerp de interne besluitvorming gestart bij alle partners over de te huren meters, inclusief een samenwerkingsovereenkomst. Daarin worden bijvoorbeeld afspraken gemaakt over dubbelgebruik van ontmoetingsruimten en functies als parkeren, beheer, veiligheid, zorg en welzijn.
 • Het bestemmingsplan Het Nieuwe Sint Jozef wordt op 27 juni in de gemeenteraad behandeld. De stukken worden daarna 6 weken ter inzage gelegd. Als niemand in beroep gaat bij de Raad van State, dan is het bestemmingsplan definitief.
 • Daarna volgt de fase om te komen tot een Definitief Ontwerp en vragen we een omgevingsvergunning aan bij de gemeente Nijkerk (voorjaar 2025).
 • Als alles volgens plan verloopt, is het project eind 2027 gereed.

Laatste update planning: 27 juni 2024

Meedenken en rekening houden 

WSN en haar partners zijn zich ervan bewust dat de nieuwbouw een ingrijpende verandering voor de buurt betekent. We willen zo veel mogelijk rekening houden met zorgen, wensen, veiligheid en overlast tijdens de bouw. Alle eindgebruikers zijn vertegenwoordigd in de klankbordgroep. Die groep denkt en praat mee en adviseert ons over het ontwerp. Ook in een latere fase worden zij betrokken en denken zij mee over hoe in en om het complex samengewoond, geleerd en genoten kan worden.

Deelnemers zijn:

  • omwonenden
  • vertegenwoordigers van de ouderenbond PCOB en de sociaal domeinraad Nijkerk
  • bewoners van Sint Jozef vertegenwoordigd door een deel van hun cliëntenraad
  • bewoners van Philadelphia en ’s Heeren Loo vertegenwoordigd door hun begeleiders
  • ouders van de school

De buurt wordt geïnformeerd en betrokken op informatiebijeenkomsten waar vragen kunnen worden gesteld en reacties kunnen worden gegeven. WSN informeert de buurt tijdig over de formele inspraakprocedure die via de gemeente loopt (deze is reeds gestart).

We vinden het vooral belangrijk dat we samen ook positief kunnen uitkijken naar het resultaat en de veelzijdige functie die het mooie nieuwe gebouw gaat hebben voor het centrum van Nijkerk!

Situatieschets


Kenmerken

Aanbod: nog niet van toepassing

Projecttype: sloop-nieuwbouw en renovatie

Plaats: Nijkerk

Contact

Heeft u vragen over dit project?  Stuur dan een email aan:  st.jozef@wsn.nl