Visitatie

Wij laten onze maatschappelijke prestaties graag zien en zijn er open en transparant over. Daarom laten we ons visiteren. Dat is een onderzoeksinstrument voor de verantwoording naar onze huurders en stakeholders. In 2019 heeft WSN zich voor de derde keer laten visiteren. De rapportage is besproken met medewerkers en de Raad van Commissarissen van WSN. De belanghouders en huurders die hebben meegewerkt aan de visitatie zijn over de uitkomsten van de visitatie geïnformeerd

Waarom visiteren?

Door ons te laten visiteren, willen wij laten zien serieus te luisteren naar belangrijke partijen in de samenleving. We laten een visitatie uitvoeren om ons lokaal te verantwoorden over de keuzes die zijn gemaakt en onze maatschappelijke prestaties. Daarnaast gebruiken wij het visitatierapport als leermiddel om ons te verbeteren.

Wat houdt de visitatie in?
De visitatie heeft in elk geval betrekking op het maatschappelijk presteren, op de wijze waarop de corporatie belanghouders betrekt en op de wijze waarop het intern toezicht de eigen kwaliteit heeft geborgd.


Voor de visitatie bestudeert de commissie meerdere van onze beleidsdocumenten. Ook spreekt ze met:

  • een huurdersvertegenwoordiging;
  • de gemeente Nijkerk;
  • welzijns- en zorginstellingen en
  • collega-corporaties.


Het visitatiestelsel is bij de Stichting Visitatie Woningcorporaties Nederland (SVWN) ondergebracht (www.visitaties.nl).