BLADER
DOOR DE
INFORMATIE

Integriteit en legitimatie

Van Woningstichting Nijkerk, haar medewerkers, leden van de raad van commissarissen, leveranciers, klanten en andere relaties mag verwacht worden dat zij zich houden aan de omgangsregels die in het normale verkeer tussen mensen gelden.

Gedragscode
Een aantal zaken rondom 'normaal verkeer tussen mensen' is nadrukkelijk vastgelegd en geregeld in de Gedragscode. Daarnaast is het belangrijk dat collega's op een juiste en veilige manier melding kunnen doen van eventuele vermoedens van misstanden. Daarvoor is de Regeling melding klachten en mogelijke misstanden (Klokkenluidersregeling). Deze regeling beschermt collega's die melding doen. Daarnaast wordt aandacht besteed aan hoe met onterechte meldingen moet worden omgegaan.

Legitimatie medewerkers
Komt een medewerker van Woningstichting Nijkerk bij u thuis, dan kan hij of zij zich altijd legitimeren. Dat geldt ook voor de medewerkers van bedrijven die in opdracht van ons in uw woning moeten zijn. Vraag gerust naar hun legitimatiebewijs. Twijfelt u aan de echtheid van het document, neem dan contact met ons op.

Persoonlijk contact?