BLADER
DOOR DE
INFORMATIE

Missie en koers

WSN is dé aanbieder van (sociale) huurwoningen in de gemeente Nijkerk. Het is belangrijk dat we zorgdragen voor een woningvoorraad die kwalitatief goed en betaalbaar is en blijft.

In deze tijd is dit een uitdaging. Zo neemt onze bewegingsruimte als gevolg van wet- en regelgeving verder af, terwijl de woningmarkt in Nijkerk juist vraagt om te investeren in een passend en betaalbaar woningaanbod nu en in de toekomst.

Missie
Het is onze missie om: met een passend woningaanbod mensen die hier niet zelfstandig in kunnen voorzien een thuis te bieden in Nijkerk. Hiervoor gaan én staan we samen met onze huurders en partners. Hieronder staat een beknopte weergave van onze koers. De uitwerking leest u in ons Ondernemingsplan 2015-2018.

Koers
1. Klant: bedienen van een brede doelgroep
De woningmarkt van Nijkerk vraagt om het bedienen van een brede doelgroep. Zowel naar typen huishoudens (starters, gezinnen en senioren), als naar inkomens (sociale doelgroep en middeninkomens). Voor de periode 2015-2018 onderscheiden we de volgende doelgroepen:
  • Sociale doelgroep (< € 34.678,-): voor deze doelgroep houden we onze kernvoorraad en zorgen we voor een beschikbare en betaalbare woningvoorraad.
  • Middeninkomens (> € 34.678,-): mede gelet op de beperkende wet- en regelgeving voor de huursector, maar ook het specifieke karakter van de woningmarkt van Nijkerk met relatief hoge koopprijzen, hebben we oog voor de middeninkomens.
  • Bijzondere doelgroepen: het bieden van huisvesting aan statushouders, maar ook mensen met een lichamelijke of verstandelijke beperking rekenen we tot onze kerntaak. Mede gevoed door de vergrijzing neemt de groep van zorgbehoevenden eerder toe- dan af. Het is onze taak om hier met ons bezit goed op in te spelen.

2. Vastgoed: investeren in kwaliteit en nieuwbouw
Met ons vastgoed maken we het verschil op de woningmarkt in Nijkerk. Met een gevarieerd aanbod huisvesten we meerdere doelgroepen en bieden we bewoners een wooncarrière binnen ons eigen bezit. Bovendien dragen we zorg voor de kwaliteit van wonen. De komende jaren zetten we in op:

  • Vernieuwing: gelet op de groei van het aandeel huishoudens en de kwaliteit van ons huidig bezit, keizen we bewust voor het investeren in nieuwbouw en daarmee uitbreiding van ons bezit.
  • Verduurzaming: we werken aan de verduurzaming door te investeren in de energiezuinigheid van onze bestaande woningvoorraad. Dit heeft tevens een positief effect op de woonlasten voor onze huurders.

3. Organisatie: klaar voor de toekomst
De komende periode gaan we als organisatie door met het optimaliseren van onze werkwijzen, gericht op de kwaliteit van onze dienstverlening zowel in- als extern.

4. Stakeholders
Waar we voor vraagstukken op het terrein van wonen ons primair verantwoordelijk voelen, dragen we daar waar we kunnen ook vanuit het wonen oplossingsgericht bij aan integrale vraagstukken op het terrein van zorg en welzijn. Daarin zoeken we vanuit het belang van onze doelgroep de verbinding met huurders en maatschappelijke partners.

 

Persoonlijk contact?